Warunki korzystania z serwisu


Wszystkie zawarte w naszym konfiguratorze kół dane dotyczące proponowanych opon i /albo felg przypisanych konkretnym modelom aut są prezentowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. Niemniej jednak nie ponosimy za nie odpowiedzialności. W celu sprawdzenia poprawności danego zestawienia użytkownicy tego Konfiguratora kół mogą zwrócić się do właściwego organu. Za kompletność i dokładność informacji dotyczących produktów i ich sposobów użytkowania, zawartych w niniejszym Konfiguratorze kół nie ponosimy odpowiedzialności.
Przy wszystkich informacjach dotyczących produktów należy uwzględnić techniczne modyfikacje produktów, wynikające z możliwości doskonalenia ich przez producenta. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze przeciw nam, naszym przedstawicielom prawnym, twórcom Konfiguratora bądź pracownikom, które wynikają z korzystania z naszego Konfiguratora kół będę bezpodstawne, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Roszczenia z tytułu rękojmi nie będą brane pod uwagę.
Zawarte w naszym Konfiguratorze kół narzędzia, dane, informacje są chronione prawami autorskimi. Każde nieautoryzowane użycie, wykorzystanie, kopiowanie, rozpowszechnianie danych i zdjęć jest zabronione i może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilno-prawnej. W szczególności zabraniamy jakiegokolwiek niedozwolonego korzystania z naszego Konfiguratora kół tj. wstawiania linków z przekierowaniem do Konfiuguratora kół na stronach internetowych, w e-mailach i innych elektronicznych i nieelektronicznych mediach.

Pliki do pobrania


Mimo, iż sprawdzamy wszystkie pliki za pomocą najnowszego oprogramowania do skanowania wirusów, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z instalacji i / lub używania pobranych plików. Pliki do pobrania z naszej strony internetowej pobierasz na własne ryzyko.

Linki


Mimo ciągłej i starannej weryfikacji treści na naszej stronie nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane instalacją i / lub używaniem zewnętrznych linków. Linki te pobierasz na własne ryzyko.